Obnovitelné zdroje energie

OP ŽP | 11. Výzva

Místo realizace
Celá ČR mimo Prahy
Výše dotace
jednotkové náklady - dle technické kvality podporovaného opatření
Příjem žádostí
24. 8. 2022 - 31. 5. 2023

V případě instalace fotovoltaických systémů nebudou podporovány projekty obcí do 3 000 obyvatel.

Vhodný žadatel

 • Obce
 • Městské části hlavního města Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hlavního města Prahy
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Organizační složky státu
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 
 • Státní podniky
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Podporované aktivity

Opatření 1.2.1 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

Opatření 1.2.2 Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru

 • Instalace:
  • tepelného čerpadla,
  • kotle na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE,
  • solárně termických systémů,
  • fotovoltaických systémů.
 • Instalace směřuje k zajištění dodávek systémové energie do veřejné infrastruktury (nikoli budovy), jedná se například o vodohospodářskou infrastrukturu, kompostárny apod.
Mgr. et Mgr. Věra Outratová
tel.: 777 103 308